تمامی محصولات

300000 تومان
موجود
80000 تومان
موجود
70000 تومان
موجود
60000 تومان
موجود
50000 تومان
موجود
50000 تومان
موجود
20000 تومان
موجود
25000 تومان
موجود
25000 تومان
موجود
30000 تومان
موجود
قیمت هر کیلو 300000 تومان

گردو درجه سه

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 80000 تومان

بادام پوست نازک درجه یک

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 70000 تومان

بادام پوست نازک درجه دو

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 60000 تومان

فواید گردو   کاهش کلسترول خون. کاهش LDL کلسترول. افزایش HDL کل...

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 50000 تومان

گردو پوست نازک

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 50000 تومان

بادام دوپوسته

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 20000 تومان

بادام سنگی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 25000 تومان

بادام شاهرودی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 25000 تومان

بادام ربیع

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 30000 تومان

فندق 

موجود در انبار