دسته بندی گردو

قیمت هر کیلو 30000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 60000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 70000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 30000 تومان

گردو

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 60000 تومان

گردو

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 70000 تومان

مغز گردو

موجود در انبار