دسته بندی بادام

قیمت هر کیلو 150000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 50000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 40000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 100000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 60000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 25000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 25000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 20000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 50000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 70000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 150000 تومان

بادام مامایی صادراتی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 50000 تومان

بادام مامایی صادراتی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 40000 تومان

بادام مامایی صادراتی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 100000 تومان

بادام مامایی صادراتی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 60000 تومان

بادام مامایی صادراتی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 25000 تومان

بادام ربیع

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 25000 تومان

بادام شاهرودی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 20000 تومان

بادام سنگی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 50000 تومان

بادام دوپوسته

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 70000 تومان

بادام پوست نازک درجه دو

موجود در انبار