دسته بندی بادام

قیمت هر کیلو 70000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 100000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 60000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 80000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 150000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 50000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 70000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 20000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 30000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 25000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 70000 تومان

بادام پوست نازک درجه دو

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 100000 تومان

بادام مامایی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 60000 تومان

بادام مامایی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 80000 تومان

بادام مامایی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 150000 تومان

بادام مامایی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 50000 تومان

بادام دوپوسته

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 70000 تومان

بادام دوپوسته

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 20000 تومان

بادام سنگی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 30000 تومان

بادام سنگی

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 25000 تومان

بادام ربیعی

موجود در انبار